Disclaimer website FenL-schoolversie

Akkoordverklaring
Door een bezoek aan, gebruik en/of downloaden van gegevens van de website van FenL-schoolversie gaat de sitebezoeker akkoord met de onderstaande disclaimer.

Website, aansprakelijkheid en garantie
FenL-schoolversie redigeert de op haar site aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de samenstelling van de site. Desondanks kan het voorkomen dat de inhoud op sommige webbrowsers niet zo wordt gepresenteerd zoals wij dat bedoeld hebben of dat de informatie onvolledig, niet actueel en/of onjuist is. Hiervoor kan FenL-schoolversie niet aansprakelijk worden gesteld. Aan informatie en inhoud van de FenL-schoolversie-site kunnen geen rechten, aanspraken, toezeggingen of garanties worden ontleend.

FenL-schoolversie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van storingen, onderbrekingen of vertragingen in het verstrekken van informatie noch voor enige schade die voortvloeit uit handelingen verricht naar aanleiding van de op de FenL-schoolversie-site verstrekte informatie.

FenL-schoolversie aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor eventuele schade, verliezen van gegevens/bestanden, onvermogen tot gebruik, virussen, wormen of andere schadelijke zaken die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software van de sitebezoeker, opgemerkt voor, tijdens of na een bezoek aan de FenL-schoolversie-site.

De FenL-schoolversie-site bevat links naar sites van derden. FenL-schoolversie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de gelinkte sites en evenmin voor de inhoud van de daaraan gekoppelde sites.

Enkel de sitebezoeker is verantwoordelijk voor zijn gebruik van de op de FenL-schoolversie-site beschikbare informatie.

Intellectueel eigendomsrecht
Op alle gegevens, waaronder data, logo’s, video’s, geluiden, grafische gegevens, html/php-codes en programmatuur op deze site rusten intellectuele eigendomsrechten. De gegevens zijn het exclusieve eigendom van FenL-schoolversie of derden. Het verschaffen, printen en/of kopiëren van gegevens van de FenL-schoolversie-site is uitsluitend toegestaan voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Het is verboden om zonder toestemming van FenL-schoolversie, inhoud of informatie van deze website te bewerken, te kopiëren, te verveelvoudigen, op te nemen in andere werken, publicaties of websites, te verhandelen en/of openbaar te maken e.d.

De F&L-methode®, inclusief werkvormen en kleurgebruik, is auteursrechtelijk beschermd en geregistreerd.
Het is niet toegestaan om het kleurenschema van de F&L-methode voor klinkers en medeklinkers in werkvormen, software, materialen, cursussen en overige werkzaamheden – al dan niet voor commercieel gebruik- te gebruiken zonder expliciete schriftelijke toestemming van de auteur.

Nimmer toegestane handelingen en/of bewerkingen
Ieder gebruik van de FenL-schoolversie-site en de daarin opgenomen gegevens in strijd met de wet, de goede zeden, openbare orde of in strijd met de rechten van FenL-schoolversie of derden is verboden.

Persoonlijke gegevens en privacy
De door de sitebezoeker op het aanvraagformulier ingevulde persoonsgegevens worden opgenomen in het FenL-schoolversie gegevensbestand waarvan FenL-schoolversie houder is en zullen vertrouwelijk worden behandeld. FenL-schoolversie kan de gegevens combineren met de gegevens van andere bestanden waarvan FenL-schoolversie (mede)houder is en gebruiken voor het informeren van sitebezoekers over nieuws van FenL-schoolversie

Persoonsgegevens worden door FenL-schoolversie nimmer aan derden verstrekt, tenzij de betreffende persoon daartoe toestemming geeft of FenL-schoolversie daartoe wettelijk wordt verplicht.

Nieuwsbrief
FenL-schoolversie kan de sitebezoeker persoonlijk informeren met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen en producten. Dit geschiedt op basis van zijn bij FenL-schoolversie geregistreerd staande gegevens. Wanneer u geen informatie meer wenst te ontvangen, kunt u dit aangeven bij ‘Contact’, ‘Stel ons een vraag’.

Cookies
Op haar website maakt FenL-schoolversie gebruik van zogenaamde “cookies. Een cookie maakt individuele voorkeur van een site-bezoeker voor bepaalde informatie sneller toegankelijk doordat dit gegevenselement wordt verstuurd naar de browser in diens computersysteem. Een sitebezoeker kan ervoor kiezen deze cookies niet te accepteren door zijn browser anders in te stellen. Dit kan echter tot gevolg hebben dat de toegang tot enkele pagina’s van de website niet meer mogelijk is.

Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden
FenL-schoolversie behoudt zich het recht voor de informatie op, en overige inhoud van haar site te allen tijde te wijzigen. Iedere sitebezoeker is automatisch gebonden aan deze wijzigingen. Wij verzoeken de sitebezoeker dan ook de sitevoorwaarden regelmatig te lezen.

Toepasselijk recht 
Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen of vorderingen in verband met deze voorwaarden. Indien één of meerdere bepalingen in deze disclaimer nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van toepassing.

Copyright © 2008
Alle rechten voorbehouden – FenL-schoolversie