De F&L methode®

De F&L methode® is een cognitieve, taalkundige methode voor lezen en spellen. Lezen en Spellen worden aangeboden in een geïntegreerd systeem. Werkvormen voor lezen ondersteunen de spelling en omgekeerd.

De F&L methode® is ontwikkeld vanuit de praktijk en gaat uit van de klankstructuur van de Nederlandse taal. Door de verschillende soorten klanken een kleur te geven, wordt de klankstructuur van het taalsysteem zichtbaar gemaakt en het fonologisch bewustzijn gestimuleerd.

Bij het lezen staat de klinker centraal. Voor het ontsleutelen van meerlettergrepige woorden is het belangrijk dat de klinker wordt waargenomen als ankerpunt van de lettergreep en dat de (visuele) segmentatie van de lettergrepen tussen de klinkers correct wordt uitgevoerd. Het waarnemen van het aantal klinkers in woorden geeft tevens informatie over de woordlengte. Hierdoor kan de leerling beter voorspellen hoe een woord moet worden gelezen.

De klankregels van de spelling zijn gebaseerd op klinker-medeklinkercombinaties en klankgroepen (een klankgroep is wat je hoort, een lettergreep is wat je leest) Leerlingen leren om de spelling van woorden te (re)construeren vanuit de klankstructuur van de taal. De nadruk ligt op het begrijpen van het spellingsysteem en het leren spellen van woordstructuren in plaats van op het leren spellen van specifieke woorden of woordpakketten.

Effectonderzoek 

In 2008 verscheen het eerste onafhankelijke onderzoek naar het effect van behandeling met de F&L methode® in het Tijdschrift voor Orthopedagogiek (Effectonderzoek naar de Fonologische en Leerpsychologische methode® voor behandeling van dyslexie, E.C. van Geffen, M. Berends & J. Franssens), uitgevoerd door de Universiteit Utrecht. De resultaten waren positief: de vooruitgang met lezen was groot en de vooruitgang met spellen was zelfs zeer groot. In 2009 verscheen een tweede onafhankelijk onderzoek (Lees- en spellingprestaties met de F&L-methode en de voorspellende factoren voor succes, M.A.R. Gijsel 2009) naar het effect van de F&L methode verschijnen, uitgevoerd door de Radboud Universiteit Nijmegen. In beide onderzoeken zijn grote groepen leerlingen onderzocht (uit ruim 650 dossiers). De bevindingen van het tweede onderzoek zijn vergelijkbaar met het eerste onderzoek (terwijl verschillende onderzoeksinstrumenten zijn gehanteerd en een verschillende steekproef van leerlingen is genomen).

Meer publicaties:

Zie ook de publicaties op het F&L-expertisecentrum.

Schoolversie

Taal in Blokjes is de F&L-methode® schoolversie
De F&L-schoolversie of Taal in Blokjes is ontwikkeld vanuit de praktijk en gebaseerd op meer dan 25 jaar ervaring met de behandeling van leerlingen met een dyslectische problematiek. De vergoeding van de behandeling van ernstig dyslectische leerlingen per 2009 heeft de F&L-schoolversie versneld. De schoolversie van de F&L-methode kan worden ingezet bij het begeleiden van leerlingen met een lees- en/of spellingachterstand.

Interventiepakket
Taal in Blokjes (F&L-methode® schoolversie) is een interventiepakket voor de behandeling van (risico)leerlingen uit groep 3, 4, 5 (en hoger) met lees- en/of spellingproblemen op de basisschool en het speciaal basisonderwijs. Het pakket kan ook worden ingezet bij de voorschotbenadering in groep 2. Het interventiepakket sluit aan bij de zorgtaak van scholen en bij de huidige wetenschappelijke opvattingen over dyslexie. Het is een aanvullend, remediërend pakket, dat naast diverse taalmethodes kan worden gebruikt.

Taal in Blokjes kan individueel, in groepjes of in de klas worden ingezet. Taal in Blokjes bestaat uit klankblokken, werkboeken, materialen, workshops en software.

Evidence-based
Taal in Blokjes is een uitsnede van de F&L methode®. Deze methode is wetenschappelijk onderzocht en evidence-based (zie boven bij ‘effectonderzoek’). De F&L methode® (Fonologische en Leerpsychologische methode) is door Thalita Boumans in 1987 ontwikkeld bij Stichting Taalhulp voor de behandeling van lees- en spellingproblemen, met name dyslexie.

Voor het onderwijs
Taal in Blokjes is ontwikkeld voor het onderwijs, maar wordt ook toegepast in praktijken voor logopedie, orthopedagogiek en remedial teaching.

Meer lezen over Taal in Blokjes